VLOERREINIGER ZAGARA

 11,00

Vanaf nu zijn de meest courante geuren van “Il Bucato di Adele” ook beschikbaar als vloerreinigers!

Deze is geschikt voor de meest voorkomende vloeren zoals: laminaat, glas en/of tegels.

Dit product is zo krachtig dat slechts één dopje volstaat om alle vlekken te verwijderen.

Voor een extra geurend effect verhoog je de dosering met 25 ml (1 dopje).

Met één bus vloerreiniger kan je ongeveer 40 poetsbeurten realiseren.

Haal totale frisheid en een heerlijke geur in je hele huis.

Geur Zagara: Een bloemige noot met een hart van jasmijn en lelietjes-van-dalen, met tonen van zoete sinaasappel en oranjebloesem.

5 op voorraad

Eigenschappen:

NL  Verordening (EG) 2004/648-< 5% Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-o, parfums, anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, Linalool, Limonene, Geraniol. Gevarenaanduidingen: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat: Linalool, dipenteen, Isoeugenol, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenstemming met lokale / regionale / nationale voorschriften. VERORDENING (EU) Nr. 528/2012, biociden inhoud: Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

FR Règlement (CE) 2004/648-< 5% Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [, parfums, agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, Linalool, Limonene, Geraniol. Mentions de danger: Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient: Linalool, dipentène, Isoeugenol, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Conseils de prudence: En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l’environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. RÈGLEMENT (UE) N° 528/2012, biocides contenus: Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)

UFI: 8V00-00SK-U00S-9GUX

Capaciteit1 liter

 

Crop Image