MULTIREINIGER ZAGARA

 11,00

Vanaf nu zijn de meest courante geuren van “Il Bucato di Adele” ook beschikbaar als reinigingsproducten!

Deze specifieke multireiniger van 750 ml heeft een handige sprayfunctie en geeft elk soort oppervlak een grondige poetsbeurt.

Een heerlijke frisse geur, geen vlekken meer en moeiteloos schoonmaken zijn maar enkele voordelen!

Gebruiksaanwijzing:

Spray direct op de te behandelen oppervlakken.

Afspoelen met een doek of spons en laten drogen.

Bij hardnekkig vuil enkele seconden laten inwerken alvorens af te spoelen.

Niet mengen met bleekmiddel of andere schoonmaakmiddelen.

Geur Zagara: Bloemige noot van jasmijn en lelietjes-van-dalen, en tonen van zoete sinaasappel en oranjebloesem.

11 op voorraad

Eigenschappen:

NL Verordening (EG) 2004/648-< 5% Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-o, parfums, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, anionogene oppervlakteactieve stoffen, Linalool, Limonene, Geraniol Gevarenaanduidingen:Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat: Linalool, dipenteen, Isoeugenol, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenstemming met lokale / regionale / nationale voorschriften. VERORDENING (EU) Nr. 528/2012, biociden inhoud: Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

FR Règlement (CE) 2004/648-< 5% Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [, parfums, agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques, Linalool, Limonene, Geraniol. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient: Linalool, dipentène, Isoeugenol, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Conseils de prudence: En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l’environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. RÈGLEMENT (UE) N° 528/2012, biocides contenus: Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)

UFI: S910-J07K-D008-K6S8

Capaciteit750 ml

 

Crop Image